تاریخ و ساعت رسمی به وقت ایران

شنبه, ۵ فروردین(حمل) ۱۴۰۲

السبت, ٣ رمضان ١٤٤٤
Saturday, 25 March 2023

۰۵:۳۷

اذان صبح

۰۷:۰۲

طلوع آفتاب

۱۳:۱۰

اذان ظهر

۱۶:۴۰

اذان عصر

۱۹:۲۰

غروب آفتاب

۱۹:۳۸

اذان مغرب

۲۰:۲۵

اذان عشاء

۰۰:۲۸

نیمه‌شب شرعی

موقعیت کواکب در آسمان (بروج فلکی)

قمر

ثور

عطارد

حمل

زهره

ثور

مریخ

جوزا

مشتری

حمل

زحل

حوت

ساعات سعد و نحس کواکب تهران

نکات مهم:

  • ساعت شروع هر کوکب پایان ساعت کوکب قبلی است.
  • در ساعات شب از نوشتن تعویذ خوداری کنید. برای عبادت و تسبیح و ذکر وارد است.
  • جهت آگاهی از نحوه ورود اطلاعات جغرافیایی دیگر نقاط جهان کلیک کنید.
  • برای مشاهده ساعات روز های دیگر کلیک کنید.
  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.
مریخ - نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۴ فروردین(Mar24) جمعه - ساعت شروع: ۱۸:۱۹

خورشید - سعد

کاری انجام نشود و حالت سکون و بی حرکتی اتخاذ شود

۴ فروردین(Mar24) جمعه - ساعت شروع: ۱۹:۲۲

زهره - سعد اصغر

برای خواستگاری بسیار خوب است

۴ فروردین(Mar24) جمعه - ساعت شروع: ۲۰:۲۶

عطارد - میانه

برای جلب مشتری و تجارت و خرید و فروش

۴ فروردین(Mar24) جمعه - ساعت شروع: ۲۱:۲۹

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

نحس است و در آن کاری انجام نشود

۴ فروردین(Mar24) جمعه - ساعت شروع: ۲۲:۳۳

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۴ فروردین(Mar24) جمعه - ساعت شروع: ۲۳:۳۶

مشتری - سعد اکبر

برای محبت و زبان بندی و جلب و القلوب

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۰:۴۰

مریخ - نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۱:۴۴

خورشید - سعد

برای خواستگاری و ازدواج و عقد کردن و محبت

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۲:۴۷

زهره - سعد اصغر

برای هیچ کاری شایسته نیست

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۳:۵۱

عطارد - میانه

برای ممانعت از سفر و ازدواج و بستن اشخاص

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۴:۵۴

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

شر است و از انجام امور مهم خوداری شود

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۵:۵۸

زحل - نحس اکبر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۷:۰۲

مشتری - سعد اکبر

برای ایجاد صلح و محبت و آشتی و عطف

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۸:۰۳

مریخ - نحس اصغر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۰۹:۰۵

خورشید - سعد

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۰:۰۶

زهره - سعد اصغر

برای جلب و قبول و محبت و عفت و تهییج

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۱:۰۸

عطارد - میانه

برای جلب صید بسیار خوب است

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۲:۰۹

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هیچ کاری مناسب نیست

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۳:۱۱

زحل - نحس اکبر

برای کارهای شر و بیمار کردن و هلاک کردن

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۴:۱۲

مشتری - سعد اکبر

برای هر نوع کار خیری خوب است

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۵:۱۴

مریخ - نحس اصغر

شر است و از انجام امور مهم خوداری شود

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۶:۱۵

خورشید - سعد

برای جلب و قبول و محبت و عطف و تهییج

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۷:۱۷

زهره - سعد اصغر

برای هیبت در پیش بزرگان و جلب القلوب

۵ فروردین(Mar25) شنبه - ساعت شروع: ۱۸:۱۸